Shibetsu-chou, Shibetsu-gun ,Hokkai-dou / 北海道

When there is not a mention, use 086-1600 as postcode.

C

086-1622
Chashikotsu
茶志骨
086-1623
Chashikotsu
(higashichashikotsu)
茶志骨
086-1626
Chashikotsu
(higashihamachou)
茶志骨
086-1621
Chashikotsu
(pairotto)
茶志骨
086-1625
Chashikotsu
(sumiyoshichou)
茶志骨
086-1601
Chuurui
忠類

I

086-1602
Ichani
伊茶仁

K

086-1451
Kawakita
川北
086-1630
Kita10jou
北十条
086-1631
Kita1jou
北一条
086-1632
Kita2jou
北二条
086-1633
Kita3jou
北三条
086-1634
Kita4jou
北四条
086-1635
Kita5jou
北五条
086-1636
Kita6jou
北六条
086-1637
Kita7jou
北七条
086-1638
Kita8jou
北八条
086-1639
Kita9jou
北九条
086-1731
Kotanuka
古多糠
086-1732
Kunbetsu
薫別

M

086-1651
Minami1jou
南一条
086-1652
Minami2jou
南二条
086-1653
Minami3jou
南三条
086-1654
Minami4jou
南四条
086-1655
Minami5jou
南五条
086-1656
Minami6jou
南六条
086-1657
Minami7jou
南七条
086-1658
Minami8jou
南八条

S

086-1733
Sakimui
崎無異