Nakafurano-chou, Sorachi-gun ,Hokkai-dou / 北海道

When there is not a mention, use 071-0700 as postcode.

A

071-0770
Akatsuki-machi
暁町
071-0755
Asahi-machi
旭町

B

071-0711
Beberui
(honkou,kita13gousawa)
ベベルイ

F

071-0742
Fukuharanoujou
(fukuhara)
福原農場

H

071-0780
Higashi10senkita
東10線北
071-0781
Higashi11senkita
東11線北
071-0771
Higashi1senkita
東1線北
071-0772
Higashi2senkita
東2線北
071-0773
Higashi3senkita
東3線北
071-0774
Higashi4senkita
東4線北
071-0775
Higashi5senkita
東5線北
071-0776
Higashi6senkita
東6線北
071-0777
Higashi7senkita
東7線北
071-0778
Higashi8senkita
東8線北
071-0779
Higashi9senkita
東9線北
071-0726
Higashi-machi
東町

I

071-0733
Itounoujou
(shibukeushi)
伊藤農場

K

071-0704
Kisenkita
基線北
071-0751
Kita-machi
北町

M

071-0753
Minami-machi
南町
071-0714
Miya-machi
宮町
071-0752
Moto-machi
本町

N

071-0737
Nae
奈江
071-0705
Nishi1senkita
西1線北
071-0706
Nishi2senkita
西2線北
071-0707
Nishi3senkita
西3線北
071-0761
Nishi-machi
西町
071-0735
Nisshin
日進

O

071-0762
Oka-machi
丘町

S

071-0734
Shikauchinoujou
(shikauchi)
鹿討農場
071-0754
Shin-machi
新町
071-0731
Shintanakanoujou
新田中農場

T

071-0732
Tanakanoujou
(reika,yamaninoujou,yamanibokujou)
田中農場

Y

071-0736
Yoshiinoujou
(yoshii)
吉井農場