Shibetsu-shi ,Hokkai-dou / 北海道

When there is not a mention, use 095-0000 as postcode.

A

095-0401
Asahichouchuuou
朝日町中央
095-0403
Asahichouiwaonai
朝日町岩尾内
095-0406
Asahichouminamiasahi
朝日町南朝日
095-0404
Asahichoumoshiri
朝日町茂志利
095-0405
Asahichousanei
朝日町三栄
095-0402
Asahichoutowari
朝日町登和里

B

095-0062
Butoku-chou
武徳町

F

095-0054
Fudou-machi
不動町

G

095-0052
Gakuden
学田

H

095-0042
Higashi10jou
東十条
095-0048
Higashi11jou
東十一条
095-0011
Higashi1jou
東一条
095-0001
Higashi1joukita
東一条北
095-0012
Higashi2jou
東二条
095-0002
Higashi2joukita
東二条北
095-0013
Higashi3jou
東三条
095-0003
Higashi3joukita
東三条北
095-0014
Higashi4jou
東四条
095-0004
Higashi4joukita
東四条北
095-0015
Higashi5jou
東五条
095-0005
Higashi5joukita
東五条北
095-0016
Higashi6jou
東六条
095-0006
Higashi6joukita
東六条北
095-0017
Higashi7jou
東七条
095-0007
Higashi7joukita
東七条北
095-0018
Higashi8jou
東八条
095-0008
Higashi8joukita
東八条北
095-0041
Higashi9jou
東九条
095-0045
Higashioka
東丘
095-0044
Higashiyama-chou
東山町

K

095-0371
Kamishibetsu-chou
上士別町
095-0064
Kawanishi-chou
川西町
095-0051
Kita-machi
北町

M

095-0046
Minamimachihigashi
南町東
095-0047
Minamimachinishi
南町西
095-0055
Minamishibetsu-chou
南士別町

N

095-0063
Nakashibetsu-chou
中士別町
095-0021
Nishi1jou
西一条
095-0031
Nishi1joukita
西一条北
095-0022
Nishi2jou
西二条
095-0032
Nishi2joukita
西二条北
095-0023
Nishi3jou
西三条
095-0033
Nishi3joukita
西三条北
095-0024
Nishi4jou
西四条
095-0034
Nishi4joukita
西四条北
095-0025
Nishi5jou
西五条
095-0035
Nishi5joukita
西五条北
095-0056
Nishishibetsu-chou
西士別町

O

095-0181
Onnebetsu-chou
温根別町
095-0182
Onnebetsuchouibun
温根別町伊文
095-0183
Onnebetsuchoukitashizukawa
温根別町北静川
095-0019
Oodoorihigashi
大通東
095-0039
Oodoorikita
大通北
095-0029
Oodoorinishi
大通西

S

095-0061
Shimoshibetsu-chou
下士別町
095-0053
Shingakuden
新学田

T

098-0475
Tayoro-chou
多寄町
095-0043
Tsukumo-chou
九十九町